AVALEHT

HEAD TÜRI VALLA INIMESED!

PAREM HILJA KUI MITTE KUNAGI JA IKKA TASA JA TARGU!

 13.12.2010

Türi lapsevanemad on alustanud allkirjade kogumist, et lükata haridusreform Türi linna koolides vähemalt aasta edasi.

REKLAAM

Pöördumise koostajad pole rahul vallajuhtide seniste põhjendustega, miks reform on vajalik ja kahtlevad, kas järgmise aasta 1. septembriks on lastele kõik vajalik koolitööks tagatud.

LOE PÖÖRDUMIST SIIT:

http://www.jt.ee/?id=357537

 

  KOHALIKU OMAVALITSUSE KORRALDUSE SEADUSES ON KIRJAS :

§ 2. Kohaliku omavalitsuse mõiste

(1) Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - valla või linna - demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi.

(2) Kohalik omavalitsus:
1) rajaneb riigi territooriumi haldusjaotusel;
2) teostub demokraatlikult moodustatud esindus- ja võimuorganite kaudu, samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel.

§ 3. Kohaliku omavalitsuse põhimõtted

Kohalik omavalitsus rajaneb järgmistel põhimõtetel:
1) kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldamine;
2) igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine vallas ja linnas;
3) seaduste järgimine oma ülesannete ja kohustuste täitmisel;
4) valla- ja linnaelanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel;
5) vastutus oma ülesannete täitmise eest;
6) tegevuse avalikkus;
7) avalike teenuste osutamine soodsaimatel tingimustel.

§ 6. (2) Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist kas riigieelarvest või muudest allikatest.

Tõin siin seaduses musta värviga välja selle osa mis puudutab tänast koolireformi Türil ja omavalitsuse ja valla kodanike osa ja õigusi selle reformi ettevalmistamisel ja läbiviimisel.Selle Türi Valla Volikogu olete ise seaduslikult valinud oma esindajaks ja usaldanud valitud inimesi rääkima Teie nimel.Suurte ja oluliste muudatuste tegemisel vallas on Teil kõigil õigus kaasa rääkida ja teha ettepanekuid ning samuti on õigus nõuda vallale ja selle elanikele kahjulike,elanike vajaduste ja huvidega vastuollu minevate eelnõude tagasilükkamist ning rahvahääletusele panemist! 

Olen loonud selle kodulehe seoses korraldatava koolireformiga Türi vallas.Reform on ümberkorraldus, uuendus, muudatus õigusaktide alusel mingis ühiskonnaelu valdkonnas.Türil tähendab see kogu  senise koolikorralduse ümberkorraldust ja see puudutab täna enamust valla elanikest. Kooliõpilasi,pedagooge,lapsevanemaid ja vilistlasi nii Türi Gümnaasiumist ja Türi Majandusgümnaasiumist .Kindlasti puudutab see otseselt tulevikus samuti Retla,Kabala ja Laupa koolis õppivaid lapsi ja nende vanemaid.Ühel hetkel peavad ka nemad valima edasiõppimiseks uue kooli.Lihtsam on õppida kodu ligidal aga kas ka parem ja kasulikum?